MEHMET AKİF ERSOY’UN “SAFAHAT” ADLI ESERİNDE SOSYAL EĞİTİM UNSURLARI

Author:

Number of pages: 443-457
Year-Number: 2016-26

Abstract

Araştırmada eserin sahibi olan Mehmet Akif Ersoy, İslamî-Türk Milliyetçiliğinin yapısına güç katan ve bu mücadeleyi zirveye taşıyan ilim önderidir. Mehmet Akif, ilim ve irfan sahibi kişiliği ile özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında Müslüman bir ülkenin ilim merkezinde söz ve edebi kişiliği olan bir şairdir. Mehmet Akif, cami ve mektep ilminden beslenerek toplumu düşünen iyi ahlaklı, namuslu bir insan, örnek bir Müslüman olarak bu etkileşimin insanı olmuştur. Bu araştırmada Safahat adlı eserde yer alan şiirler incelenecektir. Dolayısıyla çalışmanın evreni Safahat’tır. Bu araştırmada şiirler sosyal eğitim unsuru ele alınarak, her şey şiirde eğitim unsurun hangi amaçla ele alındığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı şiirlerinde eğitimin önemi ve eğitim unsurlarının nasıl yer aldığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma karma modelde desenlenmiştir. Veriler doküman incelemesi yöntemleri ile toplanmıştır. Araştırmada, Mehmet Akif Ersoy

Keywords

Abstract

The author of the art work used in this research, Mehmet Akif Ersoy has carried Turkish Islamic nationalism to the peak point and has strengthened this particular structure with his enlightening leadership. Mehmet Akif has a knowledge and enlightened personality, he was a literate poet in a Muslim country, whilst he was in his years of childhood and adulthood. Mehmet Akif has nourished from various enlightenments such as, the mosque and school, and therefore has become an ethical behaved, honourable person who speculates the society, and due to these interactions has become an example Muslim. The Safahat poem of art work is examined in this research. In this research social education elements are taken into account, deeply examining every stage of educational elements in poems. The aim of this study is to point out the importance of education and educational elements used with in Mehmet Akif Ersoy’s Safahat poem. The study has been figured with mixed modals. The data has been collected

Keywords