OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENEN OKULA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF SCHOOL PRINCIPALS’ VIEWS RELATED TO SCHOOL THAT LEARNS

Author : R.Şamil TATIK - - Münevver ÇETİN - Bahar DOĞAN
Number of pages : 388-400

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrenen okul yaklaşımına ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninden faydalanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 yılı İstanbul ilinde resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan 10 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilen veriler, nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin görüşlerine göre; “öğrenen okul-beklentiler” ve “öğrenen okul-engeller” olmak üzere iki ana temaya ulaşılırken bununla ilişkili alt temalar ortaya çıkmıştır. Okul yöneticileri, okulların öğrenen okula dönüşmesi için çok yönlü etkileşimin gerekli olduğunu açıklamışlardır.

Keywords

Öğrenen okul, beş disiplin, okul yöneticisi

Read:489

Download: 166