BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ(KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKREASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ)
THE INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS ASSERTIVENESS LEVEL AND PROBLEM SOLVING SKILLS(SAMPLE OF DEPARTMENT OF RECREATION AT KOCAELI UNIVERSITY)

Author : Arda ÖZTÜRK - - Betül BAYAZIT
Number of pages : 332-340

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Araştırma grubunu Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümünde eğitim alan 213 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Rathus (1977) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Voltan (1980) tarafından yapılan “Rathus Atılganlık Ölçeği” ve Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması ise Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan “Problem Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere tanımlayıcı istatistik işlemler yapıldıktan sonra, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; araştırma grubunun atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde hem atılganlık düzeyinde hem de problem çözme becerilerinde anlamlı bir farklılık bulun

Keywords

Atılganlık, Problem Çözme, Rekreasyon

Read:467

Download: 165