“NEHCÜ’L-FERÂDİS”TE ZAMAN EKLERİNİN KIRGIZ TÜRKÇESİNDE İZİ

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 459-466
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilindiği üzere, Kırgız Türkleri Türk kökenli boyların en eski halklarından biridir. Günümüz Kırgız Türkçesi, Türk lehçelerinin önemli bir grubunu oluşturan Kıpçak (~ kuzeybatı) grubunda yer almaktadır. Türk tarihi içerisinde KıpçakTürkleri geniş biralana yayılmıştır. Harezm Türkçesi,Türk dilinin önemli tarihi dönemlerinden birisidir. Bu döneme ait başlıca yedi adet dini içerikte yazılmışeser vardır. Bu eserlerden pek çoğu günümüze kadar ulaşmıştır. Harezm Türkçesi dönemine ait ve aynı zamanda Orta Türkçe döneminin en mühim eserlerinden biri kabul edilen ve ”Cennete giden yol” anlamını taşıyan Nehcü’l-Ferâdìs eseridir. Nehcü’l-Ferâdìs, bir tür hadis kitabıdır. İçerisinde toplam 40 hadis vardır. Bu eser, edebî yönden fazlaca değerli değildir; ancak tarihi metinler içerisinde kapalı e sesini (ė) en iyi yansıtan dil yadigârı olduğu için önemlidir. Bu çalışmamızda, Kerderli Mahmut tarafından 1357 yılında kaleme alınan Nehcü’l-Ferâdìs eserindeki zaman eklerinin Kırgız Türkçesine yansıma

Keywords

Abstract

As it is already known Kyrgyz Turks are to be considered as one of the most ancient nations among tribes of Turkish origin. Modern Kyrgyz Turkic constitute an important group of Turkic dialects and located to the nortwest of the Kipchak group. Kipchak Turks are widely spread in the history of Turks. Khwarezm Turkic is one of the important historical periods of Turkic languages. Seven works of religious content belong to this period. Many of these works have been survived up to these days. Nehcü’l-Ferâdìs which means “ A road to Heaven” is a kind of hadith book that belongs to Khwarezm Turkic period and is considered to be as the most prominent work of Middle Turkic period. In total there are 40 hadiths. This works is not so valuable in its literal context however among all existings historical texts it is one of the works that best reflects the closed sound (ė). This work studies how time tenses used in the work Nehcü’l-Ferâdìs by Kerderli Mahmut written in1357 reflect in Kyrgyz Tu

Keywords