SOSYAL BİLGİLER DEKİ COĞRAFYA KONULARININ KİMLİK ve VATANDAŞLIK BİLİNCİ KAZANDIRMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-23
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 348-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde coğrafya konularının kimlik inşası ve vatandaşlık bilinci kazandırmasına ilişkin, öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kayseri’deki ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinden elde edilmiştir. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde 286 öğretmen örneklem olarak seçilmiş ve veri toplama aracı olarak Ozunal (2014) tarafından geliştirilen ve 42 maddeden oluşan coğrafya konuları kazanım ölçeği kullanılmıştır. Veriler belli değişkenlere göre SPSS’de analiz edilmiştir. Anketle elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilmiş, bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. • Öğretmenler, coğrafya konularının kimlik gelişiminde ve vatandaşlık duygularının yerleşmesinde, gerek bireysel gerekse toplumsal o

Keywords

Abstract

The aim of this research is to identify teachers’ opinions about to building identity and giving citizenship consciousness on geography subjects in social studies lesson. Research data is obtained from the social studies teachers working at secondary schools in Kayseri in 2013-2014 school year. Research of data acquisition in 286 teacher sample data-gathering tool as developed by Servet (2014) and 42 as the items have been used and the scale of the gains data geography topics. The data were analyzed in SPSS according to certain variables. In analyzing the questionnaire data; frequency, percentage and arithmetic mean, t test and variant analyze are used. On solving the datas, which were obtained in consequence of the semi-structured interviews, descriptive analysis technique were used. The data obtained from this study evaluated, findings defined and interpreted. Results of the research are as fallows. • Teachers agreed that geography subjects has unifying and holistic structure in i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics