YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAMA DAYALI ÖĞRETİMİN KULLANIMI VE BU YÖNDE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2016-24
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
Number of pages: 151-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortama dayalı öğretimin önemi üzerinde durmak ve bu alanda yapılan bazı çalışmaları incelemektir. Buradan hareketle öncelikle çoklu ortama dayalı öğretimin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasının önemi üzerinde durulmuş sonrasında alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Buradan hareketle çalışmada, çoklu ortama dayalı öğretim ve araçlarının kullanılması üzerine alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Ulaşılan çalışmalar içinde bu çalışmanın amacına uygun olduğu düşünülen 20 makale incelenmiştir. Sonuç olarak yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortama dayalı öğretim ve araçlarının işe koşulması gerektiği, bu durumun kalıcı ve etkili bir öğretim yöntemi olabileceği üzerinde durulmuştur. Çoklu ortama dayalı öğretim ve araçlarının işe koşulmadığı bir ortamda yabancılara Türkçe öğretiminde istenilen amaca ulaşma durumunun zor olduğu incelenen çalışmalardan çıkarılabilen bir sonuçtur. Çoklu ortama dayalı öğretim ve araçlarını

Keywords

Abstract

The aim of this study was based on a multiple-media teaching in teaching Turkish to foreigners on the importance of some of the work in this area is to stop and investigate. From here move primarily based on multiple-media teaching Turkish to foreigners after the area has been mentioned on the importance of using in teaching studies. The study, based on a multiple-media teaching movement here and on the use of the means of work in the field. Reached by studies for the purpose of this study in which 20 article. As a result, based on a multiple-media teaching in teaching Turkish to foreigners and work, the means of this situation may be permanent and effective teaching method emphasized. Teaching and based on multiple media tools to work in an environment that is desired in teaching Turkish to foreigners but it is difficult to reach the status of work is a result that can be examined. With the support of multiple environment-based teaching and teaching Turkish to foreigners are made to t

Keywords