BATILILARIN GÖZÜNDE OSMANLI KADINI İMAJI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2016-23
Number of pages: 381-396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihi kaynak olarak birinci elden kaynak sınıfında yer alan seyahatnameler geçmişi bugüne taşıyan, değerli bilgiler ihtiva eden eserlerdir. Osmanlı ülkesi de bu türden eserlere konu olmuş, özellikle Avrupalı seyyahların dikkatini çekmiştir. Avrupalı seyyahlar için Osmanlı ülkesi farklı, kendilerinin dışında ayrı bir dünyadır. Osmanlı onlar için “öteki” olandır. Söz konusu Osmanlı kadını olunca bu “öteki”, daha fazla yabancılaşmıştır. “Öteki” hakkında yazdıkları ise, daha ziyade kendi dünya görüşlerinin, hayat tarzlarının bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Osmanlı kadınını ele alan birçok Batı seyahatnamesine yer verilmiş, Avrupalı seyyahların Osmanlı kadını ile ilgili izlenimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Arşiv belgeleri ve şer’iye sicillerinden de faydalanılarak bilgilerin ne derece doğru, ne derece yanlış olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Date of travel books in the history of the class as a source since the source with first-hand, the works contain valuable information. Ottoman monuments of this kind have been the subject for his country in particular has attracted the attention of European travelers. Different from the Ottoman territory for European travelers, is a world apart from their. Ottoman for them "other" is the one. When the Ottoman woman in question, this "other", more and more alienated. This is written on the other, their world views, appears to be a reflection of their life styles. The study addressed the Ottoman woman's travel has been given place in many Western, European travelers' impressions about the Ottoman women were evaluated in a critical perspective. Archive documents and information by making use of what şer'iye registers inserted in the right, tried to determine what is deeply wrong.

Keywords