GELİŞMİŞ ÜLKELER ve TÜRKİYE İÇİN DİYABET PREVALANSINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ve DİYABET ile MÜCADELE STRATEJİLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 413-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde hızlı tüketim ve beslenme alışkanlıklarında değişim sonucunda diyabet prevalansının yükseldiği görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ve gelişmiş ekonomilere sahip OECD ülkelerinde diyabet prevalansını belirleyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bağımlı değişken diyabet prevalansı iken, bağımsız değişkenler Gini katsayısı, ülke genelinde bir sağlık politikasının belirlenmiş olup olmadığı, sigara kullanımı ve hastane sayısıdır. Regresyon analizi sonucunda OECD ülkelerinde diyabet prevalansını belirleyen en temel değişkenin Gini katsayısı (β=0.60, p<0.01) olduğu bulunmuştur. Modele anlamlı katkıda bulunan bir diğer değişkenin ise sigara tüketimi (β=0.28, p<0.05) olduğu görülmüştür. Modelin açıklayıcılık katsayısı diyabet prevalansındaki değişimin 0.67’sinin oluşturulan model ile açıklanabildiğini göstermiştir. Araştırma sonuçları gün geçtikçe önemi artan bir halk sağlığı sorunu olan diyabet ile mücadele

Keywords

Abstract

It is seen that diabetes prevalance is increasing in developed countries like European countries with rapid changes in consumption and dietary habits. Fort this reason in this study it was aimed to examine factors determining diabetes prevalance in OECD countries which have developed economies and includes Turkey. Dependent variable of the model was diabetes prevalance, independent variables are Gini coefficient, existence of a national health technology policy, tobacco consumption and number of hospitals. At the end of the regression analysis it was found that the most effective variable in predicting diabetes prevalance in OECD countries is Gini coefficient (β=0.60, p<0.01). Another variable which makes a significant contribution to the model is tobacco consumption (β=0.28, p<0.05). Explanatory coefficient of the model showed that 0.67 variance of the diabetes prevalence was explained with this model. Results of this study shows that Gini Coefficient is a determinator factor to fight

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics