ÖRGÜTLERDE ÜSTLERLE İLETİŞİM ve İLETİŞİM ARAÇLARININ İŞLEVSEL YETERLİKLERİ ve BUNUN İŞGÖRENLERİN İŞ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BANKACILIK ve FİNANS SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 148-167
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, üstlerle iletişim ve iletişim araçlarının yeterlik düzeyleri ve bunun işgörenlerin örgütsel bağlılık, iş başarımı ve iş tatmini gibi temel iş tutumları üzerine etkileri incelenmiştir. 129 katılımcının yer aldığı araştırmada kişisel özellikler ölçeği dışında üç ölçekli bir soru kâğıdı kullanılmıştır. Hesaplanan C’sA değerleri, araştırma maddeleri arasındaki içsel tutarlığın kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Üstlerle İletişim Ölçeği 0,85, İletişim Araçları Ölçeği 0,70 ve İş Tutumları Ölçeği 0,72 düzeyinde güvenilir bulunmuştur. Üstlerle iletişim ve iletişim araçları işlevsel yeterlik düzeylerinin, hesaplanan özgün ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, hem üstlerle iletişim hem de iletişim araçları, örgütsel bağlılık, iş tatmini ve iş başarımı ile anlamlı ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, regresyon analizi, çalışanların iş tutumlarının belirli derecelerde hem üstlerle iletişim hem de iletişim araçlarından etkilendiğini göstermiştir. Uygulamal

Keywords

Abstract

The survey aims to describe both the functional competencies of supervisory communication and communication tools and employees’ attitudes related to supervisory communication and communication tools. Internal consistency of questionnaire was tested by Cronbach’s Alpha. Supervisory communication scale rendered a reliability 0,85; communication tools scale 0,70 and job attitude scale 0,72. Functional capability of supervisory communication and communication tools was found to be above original average. Moreover we have found correlations at different degrees, but positively meaningful between both supervisory communication and communication tools and employees’ job attitudes. Regression analysis demonstrated that both supervisory communication and communication tools have effects on employees’ job attitudes. For practitioners, it is recommended to pay attention to upward communication and clarity of communication tools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics