ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞE YABANCILAŞMASININ ETİK LİDERLİK ve DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : iŞLETME; YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Number of pages: 118-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm örgütlerde olduğu gibi eğitim kurumu çalışanlarının da işlerine yabancılaşabildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı yabancılaşma literatürüne katkıda bulunarak etik liderliği işe yabancılaşmaya karşı bir çözüm yolu olarak önermektir. Araştırma Karadeniz bölgesinde hizmet vermekte olan 8 farklı devlet üniversitesinin öğretim elemanları üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar oluşturmaktadır. Anketler çalışanlara e-posta yoluyla gönderilmiş ve 201 adet anket eksiksiz doldurulmuş olarak alınmıştır. Elde edilen veriler güvenirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon analizleri, t testi ve varyans analizleri ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre etik liderlik işe yabancılaşmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde etik liderlik, işe yabancılaşmanın güçsüzleşme ve anlamsızlaşma boyutlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan etik liderlik işe yabancılaşmanın kendine yabanc

Keywords

Abstract

As in other organizations, employees of educational institutions can be exposed to work alienation. The aim of this study is to contribute to the alienation literature and purpose ethical leadership as a solution against work alienation problem. The research was conducted on academic staff of 8 public universities operating in Black Sea Region. The universe of the research consists of research assistants, teaching assistants and lecturers. Questionnaires were sent to employees by e-mail and 201 questionnaires were taken back as fully completed. The data were analyzed with reliability analysis, confirmatory factor analysis, correlation analysis, regression analysis, t test and variance analysis. According to the results, ethical leadership negatively affects work alienation. Likewise, ethical leadership has negative effects on the powerlessness and meaninglessness dimensions of work alienation. Besides ethical leadership has no significant effect on the self-estrangement dimension of th

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics