ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE MATERYALİST EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-22
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 74-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Materyalizm en öz hali ile bireylerin mal mülk sahipliğine verdiği değer olarak tanımlanmaktadır. Materyalizm kavramı son elli yıldır gelişim göstermiş ve pazarlama akademisyen ve uygulamacılarının dikkatini çekmiştir. Farklı disiplinlerde çeşitli araştırmalara konu olan materyalizmi etkileyen birçok faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de demografik faktörlerdir. Çalışmada üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ile materyalist eğilimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, Harran Üniversitesinde eğitim gören 957 kişiye uygulandı ve anketler edit edildikten sonra kalan 899 anket analize tabi tutulmuştur. Frekans dağılımları, faktör analizi, güvenirlilik analizi, t-testi analizi yapıldı. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerinin materyalist eğilimleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Materialism, in its essence, is defined as the value i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics