İŞYERİNDE İRRASYONEL DAVRANIŞLAR: “NEPOTİZM, FAVORİZM, KRONİZM” ALGISI ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA,
IRRATİONAL BEHAVİOR IN THE WORKPLACE: “NEPOTİSM, FAVORİZM, KRONİZM " QUALİTATİVE RESEARCH ON PERCEPTİON

Author:

Number of pages : 382-394

Abstract

Bu çalışma “İşyerinde irrasyonel davranışlar: “Nepotizm”, “Favorizm” ve “Kronizm”” algısı üzerine yapılmış nitel bir çalışmadır. Kayırmacılığın pek çok boyutu olmasına rağmen, bu araştırma için “Nepotizm”, “Favorizm” ve “Kronizm” ele alınmıştır. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan farklı kılan yönleri, ilk olarak aile şirketi ya da kamu kurumu seçilmeyerek, Ankara da bulunan farklı iş kollarından kişiler ile görüşülmüş olmasıdır. Bir diğer fark ise “çalışan”, “insan kaynakları” ve “işveren” üç farklı görev tanımı olan gruplar ile yapılan bir çalışma olmasıdır. Ayrıca, bu gruplarda ki kayırmacılık algısının “örgütsel bağlılık”, “iş tatmini” ve “iş stresi” üzerinde ki etkilerde incelenmiştir. Bu araştırma mülakat, odak grup ve katılımcı gözlemci olmak üzere üç farklı nitel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to analyse the perception on the irrational behaviours such as Nepotism”, “Favouritism” and “Cronyism” at work places. Although there are various forms of favouritism we have analysed the three forms of it which is considered to be known the most in this article. Some of the points that made this study different than other studies are the fact that we have conducted surveys with various people without considering if they are from the family company or public sector in Ankara; and also the fact that this study was carried out along with the different groups such as employee, human resources and employer who has different job description. Additionally, the effects of the perception of favouritism that is being viewed by the groups that work differently was also analysed in terms of organizational loyalty, work satisfaction and work stress. This research was conducted through using three different qualitative methods such as interview, focused group and participan

Keywords