MOBBING KAVRAMI ve ÇALIŞANLARDAKİ İŞ STRESİ ÜZERİNE YAPILAN BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 355-368
Year-Number: 2015-20

Abstract

Mobbing kavramı, İngilizce "mob" kökünden gelmekte olup, "Mob" sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kalabalık anlamındadır. Sözcük latince "mobile vulgus" dan türemiştir. İş yaşamında maddi manevi çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, psikolojik baskı şeklinde ortaya çıkan kavram yakın geçmişte başlı başına bir olgu olarak tanımlanmış ve Kuzey Amerika' dan Avrupa ülkelerine, oradan Japonya' ya kabul gören bir isme kavuşmuştur. Mobbing kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda hayvan davranışları üzerine incelemeler yapan Avusturyalı bilim adamı Konrad Lorenz tarafından kullanılmıştır. Çalışma psikolojisi terminolojisine girişi ise 1980’lerde İsveç’te Prof. Heinz Leymann ’ın araştırmaları ile gerçekleşmiştir. Kurbanlarının iş ve özel yaşantısını negatif yönde etkileyen, ayrıca örgüt kültürü, iklimi, çalışanların işe bağlılığı, iş doyumu gibi kavramlar üzerinde de olumsuz etkileri bulunan bu davranış biçimi günümüzde hem dünyada hem de Türkiye’deki işyerlerinde çal

Keywords

Abstract

The concept of mobbing, come from the root of the "mob" in English, the word "Mob", is associated with violence and extreme non-crowded according to law. The word is derived from the Latin "mobile vulgus". Huge material and moral damage in business life leads to emotional abuse, psychological pressure, which occurs in the form of the concept is defined as a phenomenon in itself in the recent past and North America from European countries, Japan has gained a name ' or accepted. The concept of mobbing was originally in the 1960s research on animal behavior, an Austrian scientist Konrad Lorenz by. Work psychology terminology entry is in Sweden in the 1980s under the direction of Prof. Heinz contact Leymann ' in research. Victims of job and private life negatively affecting also organizational culture, the climate, the commitment to hire employees, job satisfaction and negative effects on concepts like this behavior today, both in the world and Turkey is the common problem of employees i

Keywords