BESLENME DERSİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ( BESYO) BÖLÜM BAZINDA BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-21
Language : null
Konu : Beden Eğitimi
Number of pages: 330-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada beslenme dersi alan üniversite öğrencilerinin (besyo) bölüm bazında beslenme bilgi düzeylerinin ne düzede olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, üniversitelerin beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2014-2015 eğitim öğretim yılı Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 160 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından Beslenme ve Diyetetik bölümü öğretim elemanları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda beslenme derslerinin yürüten öğretim elemanlarından uzman görüşü alınarak 2 bölümden oluşturulan 11 maddelik beslenme bilgi düzeyini ölçen anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik 2 madde, ikinci bölümünde ise beslenme bilgi düzeylerine ilişkin 9 madde yer almaktadır. Araştırma grubundan elde edilen veril

Keywords

Abstract

In this study, determining what level is nutritional knowledge of university students depends on program (Physical Education and Sport), who takes nutrition course were purposed. The population of study consisted from Students who studying in Pyhsical Education and Sport Programs. 2014-2015 academic year Students of Fırat University from different programs were composed sample of study. Totally 160 student participated to the study as voluntarily. In study, as a data collection tool consisted of two parts with 11 items that measuring levels of nutritional knowledge developed by academicians as getting expert opinion from each other from department of Physical Education and Sport and Department of Nutrition and Dietetics were used. In the first part of inventory includes 2 items towards student’s personal knowledge, and the second part of inventory includes 9 items toward students nutritional knowledge levels. Data collection gathered from research group, were analyzed on SPSS 15,0

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics