PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA DERSİNİN (STAJ) ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim programları ve Öğretim
Number of pages: 32-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde niteliği sıkça tartışılan fen edebiyat fakültelerince verilen pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki uygulama dersinin (staj) öğretmen adaylarının görüşleri açısından değerlendirilmesine ve elde edilen veriler ışığında geliştirilmesine yönelik önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamada öğretmen adaylarına mesleki beceri kazandırmayı amaçlayan uygulama dersinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki uygulama dersinin programını öğretmen adaylarının görüşleri açısından değerlendirmektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2015 yılında Karatekin Üniversitesi pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubunda toplam 450 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın verileri anketle toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, uygulama programının planlanması, programın içeriği, programın uygulanması, uygulama öğretim e

Keywords

Abstract

Nowadays quality of the practice course (internship), which in science and literature faculties given pedagogical formation training, is often discussed. İn the pedagogical formation education practice course to be evaluated in terms of prospective of teachers' opinions and under the light of the data obtained are needed to proposals for improving.The aim of this research is to evaluate the program of practice course in the field of training of pedagogical formation under the views of prospective of teachers. Descriptive method was used in the study. Working group of this research consist of Karatekin University students who participated in the training of pedagogical formation certification program in the 2015. There are 450 students in the study group .The research data were collected through survey. According to the findings, the planning of the practice course the content of the program, the implementation of the program, practice lecturers, presented opportunities and school clima

Keywords