ÇİZGİ FİLM, ÇOCUK ve TOPLUMSALLAŞMA: JETGİLLER ve TAŞ DEVRİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 57-104
Year-Number: 2015-21

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, boş zamanı büyük ölçüde televizyon karşısında oyalanmakla geçen ailenin en küçük bireyi çocukların, çizgi filmlerden nasıl etkilendiklerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda örnekleme yöntemi kullanılarak neredeyse tüm dünyada gösterime giren ve günümüze kadar da yayınlanmaya devam eden Taş Devri ve Jetgiller çizgi filmlerinin bazı bölümleri tespit edilmiştir. Söz konusu çizgi filmlerin belirlenen bölümlerinden doküman analizi nitel araştırma yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Öncelikle dokümanlardan elde edilen veriler içerik analizi ve söylem analizi kapsamında incelenmiştir. İkinci olarak bu dokümanlardan elde edilen veriler; Foucault, McLuhan ve Frankfurt okulu kuramları ile sentezlenerek bulgulara dönüştürülmüştür. Kısacası bu araştırmadan elde edilen en anlamlı bulgulardan biri özel olarak çocukların çizgi filme maruz kalmasında kitle kültürünün; elektronik çağ ve onun aygıtlarından daha etkili olmasına ilişkindir. Böylesi bir netice ise geri d

Keywords

Abstract

Fundamental aim of this research is to reveal how children who mostly spend their time in front of the television as youngest members of the family are affected by cartoons. Accordingly, some series of Flintstones and Jetsons cartoons which were then broadcast in several countries around the world are determined by using sampling technics. The data are gathered from designated series of these given cartoons via implementing document analysis as a qualitative research technic. First of all, data acquired from given documents are examined within the scope of content analysis and discourse analysis. Secondly, data obtained from these documents are turned into findings by synthetizing with the theories of Faucoult, McLuhan and Frankfurt School. Briefly, one of the most significant findings relates with that mass culture is more effective than electronic age and its devices on especially children’s exposure to television. Such a finding reflexively means that responsibilities of the family

Keywords