MARKA ŞEHİRLERİN ÜLKE PAZARLANMASINDA KULLANIMI: İSTANBUL-MİLANO ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 539-553
Year-Number: 2015-21

Abstract

Marka şehir; insanların geçmişten bu yana büyük çabalar sonucu oluşturdukları maddi ve manevi değerlerini, gelecekle birleştirerek ortaya koyduğu her türlü farklılık ve yaratım süreci olarak doğmuştur. Marka şehir; sahip olunan kültürel mirasın yanı sıra onu meydana getiren toplumsal yapısı, beşeri özellikleri, kimliği, sanatı, mimarisi ve birçok değişkeni içinde barındırmasıyla geniş bir çerçeve çizmektedir. Şehir pazarlamasında pazarlama faktörü; şehrin dikkat çeken yönlerini, şehrin kimliğini, imajını, yaşam tarzını göz önüne alarak diğer şehirlerden farkını ortaya çıkarabilecek bir planlama sürecinin fonksiyonu olarak ön plana çıkmıştır. Pazarlanacak bir alan olarak şehir; reklam, halkla ilişkiler gibi tanıtım araçlarının etkili kullanımıyla beraber, şehrin sahip olduğu fiziksel, tarihsel, sosyokültürel, yönetsel unsurların doğru iletişim kanalları ve yöntemleriyle ilişki kurularak gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Modern, yeniliğe açık, yaratıcı şehir ile marka kavramı arasında

Keywords

Abstract

The brand city was born all sorts of differences and creation process. They are revealed by people the results of great efforts by combining the future with material and spititual value. The brand city creates a wide framework with contains many variables that is about social structure, human characteristics, identity, art, architecture as well as owned cultural heritage. Marketing factor in city marketing has come the fore as a function of a planning process that may able to arise the difference from other cities by taking into account the identity, image and lifestyle of city. When we think the city as a marketing area the marketing is possible to perform by communicating the true channels and methods. They are physical, historical, socio-cultural and managerial elements that are owned by the city with using promotional tools effectively such as advertising, and public relations. The creation of connection between modern, innovative and creative city and brand concept requires intro

Keywords