MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİ MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-21
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 321-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada mesleki müzik eğitiminde öğrenim gören piyano öğrencilerinin motivasyon düzeyleri ve bu düzeylerin çeşitli değişkenler ekseninde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada piyano öğrencilerinin motivasyon düzeyleri ve motivasyonu etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri Kurtuldu (2012) tarafından geliştirilen ölçek yardımıyla toplanmıştır. Toplam 467 öğrenciye uygulanan ölçek yardımıyla toplanan veriler dört gruba ayrılarak incelenmiştir. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak gruplanan puan aralığı 25 ile 125 arasında değişmektedir. Elde edilen veriler sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise ve başarı düzeyi gibi değişkenlere göre karşılaştırılarak incelenmiş ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda örneklemi oluşturan öğrencilerin önemli ölçüde yüksek düzeyli bir motivasyona sahip olduğu görülmüştür. Karşılaştırmalı ölçümlerde ise tüm değişkenler düzeyinde anlamlı sonuçlar bulunmuş ve sonuçlara yönelik çeşitli yorumlar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to examine motivation level of piano students getting professional music education and these levels in terms of different variables. In the study motivation levels of piano students and their views about factors affecting their motivation were collected with scale developed by Kurtuldu (2012). The data collected with the use of scale applied to a total of 467 students were

Keywords