BAKİ’NİN “TEŞNEDÜR” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISAL YÖNTEMLE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 409-427
Year-Number: 2015-21

Abstract

Günümüzde klasik metinlerin değerlendirilmesinde, geleneksel yöntemin yanında modern yöntemler de kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler, edebiyata yeni boyutlar kazandırmış, metinlerdeki edebȋ değeri ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemlerden biri de “Yapısalcılık”tır. Yirminci yüzyılın önemli kuramlarından olan yapısalcılık, eseri biçimsel olarak ele almış, kendine özgü yöntemlerle metni analiz etmiştir. Çalışmamızda öncelikle bu kuramın tanımı, doğuşu ve tarihsel gelişimi hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra yapısalcılık ile ilgili literatür taramalarına ve bu yöntemin edebiyatımızdaki uygulama süreçlerine değinilmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında, Baki'nin “Teşnedür” redifli gazeli klasik usule göre kısaca şerh edilmiştir. İkinci bölümde orijinal metin, transkripsiyonlu metinle bir tablo içinde verilmiş, yabancı kelimelerin Türkçe sözcük anlamları verildikten sonra gazelin beyitleri tek tek açıklanmıştır. Son bölümde ise incelediğimiz metnin yapısal olarak analizi yapılmış,

Keywords

Abstract

Traditional methods has been used with the modern methods in the the evaluation of classic texts at the present time. These methods have brought a new dimension to the literatüre and also revealed the literary value. One of the these methods that mentioned is "structuralism" and literary text has been dealt with formally and has been analyzed with a unique method by the structuralism which is one of the most important concept of the twentieth century. General imformation about the definition, emergence and historical development of this concept were given in this study. After giving general information about structuralism, literature about the structuralism was scanned and the implementations of this method in our literature were discussed In the second part of our study, the Baki’s ghazal that written by ‘’Teşnedür’’ redif method were briefly annotated by the classic method. In the second part of study the original text is given in a table with transcribed text and hazal coup

Keywords