SAĞLIK İŞLETMELERİNDE DUYGU İKLİMİ ve LİDERLİK TARZININ İŞTEN AYRILMALARA ETKİLERİ,
FEELING the EFFECTS of CLIMATE and LEADERSHIP STYLE IN HEALTH ADMINISTRATION of the REDUNDANCY

Author:

Number of pages : 306-314

Abstract

Bu makalenin amacı, sağlık işletmelerindeki sağlık çalışanlarının duygu iklimi ve liderlik tarzının işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemi, bir ilçede rassal örnekleme yöntemiyle seçilmiş 100 adet sağlık işletmesi, 503 sağlık çalışanına anket formuyla ulaşılmıştır. Anket tekniği ile elde edilen veriler SPSS 19.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, sağlık işletmesi çalışanlarının duygu iklimi ve liderlik tarzının, işten ayrıma niyetini etkilediği görülmüştür. Sağlık işletmelerindeki liderlik tarzının işten ayrılma niyetini etkilemesinde duygu ikliminin aracılık etkisini inceleyen analizlerin sonuçlarına bakıldığında, duygu ikliminin kısmi aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research, health and business sense of climate health workers to determine the effect on the intention to leave work style of leadership. The sample of the study, selected through random sampling method in a county 100 health administration, reached the 503 health workers in the questionnaire. The data obtained from questionnaires were analyzed using SPSS 19.0 software. According to the findings, health workers a sense of business climate and leadership style, has been shown to affect the intent of job separations. According to the results of the analysis examined the effect of emotion through climate affect the intention to leave the job of leadership style in the health business, have been identified that influence climate through the part of feeling. According to findings obtained in this study there have been various proposals.

Keywords