SERBEST BÖLGELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ETKİSİ,
EFFECT of the USE of INFORMATION TECHNOLOGY IN the FREE ZONE

Author:

Number of pages : 291-298

Abstract

Makalemiz, serbest bölgelerde faaliyet göstermekte olan işletmelerdeki kalite çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan bilişim teknolojilerinin, serbest bölge işletmelerinin orta ve üst düzey yöneticileri tarafından nasıl algılandığını, algılama farklılıklarını ve olası nedenlerini, uygulamalar sırasında bakış açılarının farklılıklarından doğan sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu makalede veri, bilgi, bilişim ve teknolojik gelişme, araştırmanın sınırlılıklarını oluşturan serbest bölge işletmelerinin uygulamakta oldukları toplam kalite yönetimi konusunda temel kavramlar, serbest bölgelerin tanımı, işleyişi ve ülkemizdeki serbest bölgeler hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak ise yapılan araştırmada elde edilen bulguların analizi ve bir değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak; serbest bölgedeki yöneticiler arasındaki tutum farkları ortaya konulmuştur. Yöneticilerin bilişim teknolojilerini kullanımına bakışları açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Our study is the realization of quality work in businesses located in free zones utilized information technology free zone enterprises to medium and how it is perceived by senior managers perceive their differences and their possible causes, it aims to reveal the problems arising from differences in perspective during application. In this study, data, knowledge, information and technological development, Basic concepts of total quality management that implementing the free zone enterprises make up the limitations of the research, the definition of these zones are given information about free zones operation and our country. Finally, the analysis of data obtained in the research and evaluation was conducted. Based on the evidence we have gathered in this study; attitude among managers have been revealed differences in free trade zones. Manager of view were expressed on the use of information technologies.

Keywords