SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ve DUYGULARINI YÖNETME BECERİLERİ

Author:

Number of pages: 277-284
Year-Number: 2015-20

Abstract

Bu makale, sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı algılarında duygularını yönetme yeteneklerinin etkisini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; sağlık çalışanlarının demografik özellikleri, duyguları yönetme yetenekleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları verilen ifadelerle ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma, bir hastanenin 320 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Makalede çalışanların duyguları yönetme yeteneklerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı ve boyutları; özgecilik, nezaket, vicdanlılık, sivil erdem ve sportmenlik üzerindeki etkisini ölçmek için yapılan analizler neticesinde, duyguları yönetme yeteneklerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Makalede ayrıca sağlık çalışanlarının duyguları yönetme yetenekleri ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının, demografik özelliklere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla analizler de yapılmıştır. Analizler son

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the effect of the skills of health workers to manage their emotions in the perception of organizational citizenship behavior. In accordance with this purpose; The demographic characteristics of employees, management skills and feelings are to be measured by the expression of organizational citizenship behavior. Research was carried out by a hospital's 320 employees. Emotion management skills of those working in research, organizational citizenship behavior and sizes; altruism, kindness, conscientiousness, the result of analysis to measure the impact on civic virtue and sportsmanship, it is concluded that the ability to manage emotions have a significant effect on organizational citizenship behavior. Research also has to manage the emotions of the participants skills and organizational citizenship behavior analysis is conducted to determine whether they differ depending on demographic characteristics. According to the results, the ability to manage

Keywords