ECDADA SAYGI GENÇLİK KAMPI'NA KATILAN GENÇLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Number of pages: 338-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Atılganlık; uygun bir çerçeve içinde açık, dolaysız ve dürüst bir iletişim kurma biçimidir. Araştırmamızda, “Ecdada Saygı Gençlik Kampı'na Katılan Gençlerin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi” amaçlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla ülkemizin birçok yerinde yaz ve kış dönemlerinde gençlik kampları düzenlemektedir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmamız ise 31 Temmuz 2015 - 6 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Ecdada Saygı Gençlik Kampı'na katılan 87 gönüllü erkek kampçıya uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kampçıların demografik bilgilerini tespit etmek için kişisel bilgi formu ve atılganlık düzeylerini belirlemek için Rathus (1977) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Voltan (1980) tarafından yapılan 30 maddelik “Rathus Atılganlık Envanteri“ kullanılmıştır.Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılıp SPSS 21 paket programı

Keywords

Abstract

Assertiveness is a clear, direct and honest way of communication within a proper frame. In our study, it was aimed to “Examine the Assertiveness Levels of the Young People Who Attended the Respect for the Ancestors Youth Camp”. The Youth and Sports Ministry organizes youth camps throughout the country during summer and winter in order that the young can make use of their spare time by engaging in various social, culture and sport activities. In consideration of this information, our study was applied to 87 voluntary male campers who attended the Respect to the Ancestors Youth Camp arranged between the dates of 31th July 2015 and 6th August 6 2015 in Canakkale. It was used a personal information form to gather the demographic information of the campers and 30-item “Rathus Assertiveness Schedule” created by Rathus (1977) and adapted to Turkish by Voltan (1980) to determine their assertiveness levels. The acquired data were computerized and analyzed via SPSS 21 program. When the finding

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics