COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU ve İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 142-160
Year-Number: 2015-21

Abstract

Öğretmenlik mesleğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için öğretmenlerin iş doyumunun yüksek ve iş yaşamında yalnızlık düzeyinin ise düşük olması gerekmektedir. Mesleki çalışmalarını sürdüren öğretmenlerin, yaptıkları işin kendilerini sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tatmin etmesi gerekmektedir. Böylece iş doyumu yüksek ve iş memnuniyeti fazla olan bir çalışanlardan beklentiler üst düzeyde verim olarak yaşantısına ve çevresine yansıyacaktır. Bu araştırmanın amacı coğrafya öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerini belirlemek ve birbirleriyle ilişkilerini betimlemektir. Araştırmada, bu amaç doğrultusunda coğrafya öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ve iş yaşamında yalnızlık düzeyleri, cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem ve haftalık ders yüküne göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, betimsel bir araştırma niteliğinde olup ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışm

Keywords

Abstract

For teaching profession to be fulfilled deservedly, teachers are to have high job satisfaction and low levels of the feeling loneliness in work life. The jobs of teachers who continue their professional lives are to satisfy their social, cultural, and economic needs. Thus, higher levels of productivity can be expected from teachers with high level of job satisfaction and pleased with their job and this will also have reflections in the society. The aim of this study is to determine geography teachers’ job satisfaction and level of loneliness in work life and to describe their relation to each other. In line with this aim, this study attempted to reveal whether their job satisfaction levels and loneliness in work life significantly vary in terms of gender, age, marital status, length of service and weekly teaching hours. This is a descriptive study, which was carried out with survey model. The study group is composed of 85 geography teachers who work in Sivas and Kırşehir provinces. “Mi

Keywords