BELÂGAT KİTAPLARINDA İSTİ’ÂRENİN TARİF ve TASNİFİ

Author:

Year-Number: 2015-21
Number of pages: 7-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belâgat kitapları, edebî sanatların ayrıntılı olarak açıklandığı kitaplardır. Me’ânî, beyân, bedî’olarak üç bölümden oluşan ve edebî sanatların bedî’ bölümünde açıklandığı bu kitaplarda bedî’den önceki beyân bölümünde bir anlatım yolu olarak sunulan mecâz-ı mürsel, isti’âre, teşbîh ve kinâye açıklanmıştır. Belâgat kitaplarında bu bölümde en uzun tarif ve tasnif edilen konu ise isti’âredir. İslâm âlimlerinin müstakil risaleler yazarak anlattığı isti’âre, en basit tanımıyla alâkası benzerlik olan mecâzdır. Yani, emâneten bir şey istemek ve benzerlik ilgisinden dolayı bir sözü gerçek manasının dışında kullanmaktır. İsti’âre eden müste’îr, müşebbehünbihin lafzı müste’âr, manası müste’ârunminh, müşebbehin manası ise müste’ârunleh olarak adlandırılmıştır. Belâgat kitaplarında isti’ârenin tarifinde birlik olmakla birlikte tasnifinde mühim farklar vardır ve tasnifinde geçen terim ve başlıklar da birbirinden farklıdır. En eski belâgat kitaplarından alıntılanan tarif ve tasnifler de farklı olup,

Keywords

Abstract

Rhetoric books are described in detail in the literary arts. These books consists of three part as Me’ani, Beyan, Bedi ve literary arts described in Bedi part in these books presented as a narrative way in the Beyan part is the part before Bedi metonymy, istiare are described in allegory and allusion. İstiare, which discussed the longest and reserved most reciped pages subject, avaliable in Rhetoric books. Muslim scholars wrote treatises about İstiare and it is most important for them. İstiare the simplest definition resemble with metaphorical. It want something in trust and resembling words used don't use outside the real sense. Musteir name by doing istiare, word of musebbehunbih mustear, it means mustearunminh, means of musebbeh is name as mustearunleh. In rhetoric books, İstiare’s classification have unity and it’s kinds seen big differents. İstiare described different types in rhetoric books. Open and closed metaphors in rhetoric books also described themselves in different ways a

Keywords