LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMENLERİN SIK SIK DEĞİŞEN EĞİTİM POLİTİKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,
ОЦЕНКА МНЕНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗАКОНЧИВЩИХ АСПИРАНТУРУ О ЧАСТО МЕНЯЮЩИХСЯ ПОЛИТИКАХ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Author:

Number of pages : 121-136

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sık sık değişen eğitim politikalarına ilişkin mesleki kıdemlerine, yaş, görev süresine, çalıştıkları kurum ve cinsiyet değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri ‘Eğitim Politikaları Belirleme Ölçeğin ’den elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmenler, siyasi kaygıların yönlendirdiği eğitim anlayışı ülkemizde birbirinden farklı okul tipi yarattığı ve seçimle yönetime gelen hükümetlerin uzun vadeli düşünmemeleri ve siyasi kaygılarıyla sorunlara getirdikleri kısa vadeli çözümler eğitim sistemimizin sorunlarından birisi olduğunu düşünmektedirler. Okullardaki yönetici değişimleri, siyasi nedenlerle yapıldığı ve eğitim sisteminin olumsuz yönde etkilendiği, eğitim sistemimizde, yapılması hedeflenen değişiklikler ve yeni uygulamalarda süreklilik sağlanamadığı için, başarılı sonuçlar alınamadığı görüşüne yüksek düzeyde katılmaktadırlar. Öğretmenler, herkesin daha üst eğitim kademelerinde ve

Keywords

Abstract

Целью данного исследования является выявить, имеются ли отличия во мнениях о часто меняющихся политиках в системе образования из-за трудового стажа, возраста, срока работы, места работы и гендерных показателей преподавателей. Данные исследования были взяты из «Шкалы измерения, определения политик в системе образования». По результатам исследования; по мнению учителей одной из проблем в системе образования является, создание отличающихся друг от друга образовательных учреждений в результате понимания образования управляющими политическими трениями. А также недостаточное мышление пришедших к управлению в результате выборов правительств, а также приведших к проблемам краткосрочные решения являются одними из проблем в системе образования. С высоким согласием разделяют такие точки зрения учителя, участвующие в исследовательских работах, что смена руководителей в школах, выполняемые по политическим причинам также затрагивают систему образования с отрицательной стороны, перемены намеченн

Keywords