KENT KONSEYLERİNİN YEREL DEMOKRASİ GELİŞİM SÜRECİNDE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 271-276
Year-Number: 2015-20

Abstract

Yerel yönetimler halkın katılımını sağlamak konusunda çok önemli bir görev üstlenmektedir. Kent konseyleri, yerel, demokratik katılım mekanizmalarından biridir. Kentin sosyal, kültürel ve kentsel yaşamına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş yapılardır. Halkın katılımının artırılması için yerel yönetimlere daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Devletler, giderek yerel yönetimlere önem vermeye başlamış ve bu konuda gerekli çalışmalar içine girmişlerdir. Bu çalışma ile kent konseylerinin geçmişten bugüne kadar geldiği nokta ve ulusal ölçekte yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Ayrıca kent konseylerinin gelişimi ve desteklenmesi için oluşturulan birlik ve platform faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Kent konseylerinin işlerliği konusunda yaşanan sıkıntıların yanında daha etkin yapılara dönüştürülmesi için gösterilen çabalar önem taşımaktadır. Bu çabaların sonucunda kent konseyleri, geliştirilerek önemli zamanla artan ve yerel demokrasinin gelişimine daha fazla katkı sağlayan ya

Keywords

Abstract

Local government plays a very important role in ensuring public participation. City councils, local is one of the mechanisms of democratic participation. The city's social, cultural and structures have been created in order to contribute to urban life. To increase the participation of the public should be given more importance to local authorities. States have increasingly started to give importance to local governments enter into and necessary work it. It's past the point where their work with the city council made so far and on a national scale studies have described. It also provides information about union activities and created platforms for the development and promotion of the city council. In addition to the problems experienced in building more effective functioning of city councils Efforts are important for the conversion. City council as a result of these efforts, developing structures to provide gradually increasing and more important contribution to the development of loca

Keywords