ATALET ve ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM KURUMLARINDA BİR UYGULAMA,
THE RELATIONSHIP BETWEEN INERTIA and ORGANIZATIONAL CHANG MANAGEMENT: AN APPLICATION IN EDUCATIONAL INSTITUIONS

Author:

Number of pages : 260-270

Abstract

Bu araştırmanın amacı; eğitim kurumlarında atalet ve örgütsel değişim yönetimi ilişkisinin ele alınarak incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “örgütsel atalet” ve “örgütsel değişim yönetimi” Ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’de yer alan Erzincan ili Kemah ilçesinde görevli öğretmenlerden oluşturulmuş ve 103 kişidir. araştırma sonucunda, orta düzeyde atalet seviyesinin olduğu ve atalet seviyesinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Bayan öğretmenlerin, 41-50 yaş grubundaki öğretmenlerin, evli öğretmenlerin, lise kademesinde görev yapan ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin diğer alt gruplar nezdinde daha fazla atalet yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel değişim yönetimi düzeyleri incelendiğinde, düşük seviyede değişim yönetimi algılarının olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, ataletin değişimi negatif yönde etkilediği ve değişim yönetimine karşı da bir dire

Keywords

Abstract

The goal of this research is to examine the relationship between inertia and organizational change management in educational institutions. İn the research,relational scanning method has been used. As the vehicle of data collecting, “organizational inertia” and “organizational change management” scales have been used.The working group of the research consist of 103 people who work in the district of Kemah in the city of Erzincan in Turkey. İn conseguence of the research,it has been observed that the level of inertia is medium and the inertia level changes depending on some variables.İt has been determined that the female teachers,the teachers who are at the ages between 41-50, married teachers,teachers at high schools and the teachers Who work at private schools experience much more inertia compared to the other sub Groups.When the teacher’s level of organizational change management is examined,it has been seen that they have got a low level organizational change management perception.

Keywords