SAİD’İN ŞARKİYATÇILIK’I IŞIĞINDA BİR OKUMA: ARMINIUS VAMBERY’NİN TRAVELS IN CENTRAL ASIA ESERİ ve POLİTİK TEATRALLİK

Author:

Number of pages: 386-396
Year-Number: 2015-21

Abstract

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandıran bir dönem olmasının yanında Osmanlı’nın bu durumundan dolayı farklı amaçlarla buraya akın eden oryantalistlerin çoklukla ziyaret ettiği bir asırdır. Bu makale on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı’sında, buraya gezi düzenleyen gizli bir derviş rolündeki Arminius Vambery‘nin gezi boyunca sergilediği politik tutumlarını ve davranışlarını analiz etmeyi amaçlar. Macaristan doğumlu bir Yahudi olan Arminius Vambery, dillere olan yoğun ilgisinden dolayı birçok Avrupa ve Asya dilini edinme başarısı sağlamış ve özellikle doğuya ve doğu dillerine olan ilgisi, Doğu’ya çeşitli geziler düzenlemesine sebep olmuştur. Bu çalışmada Batılı bir seyyah olan Arminius Vambery’nin Tahran’dan başlayıp Buhara’da sonlanan gezisinde Doğulu’yu nasıl resmettiği ve bir Avrupalının, farklılıkları Oryantalist bakış açısıyla nasıl ‘ötekileştirdiği’, onun politik tutumlarıyla ortaya konur. Bu bağlamda, Vambery’nin sözü geçen eserinde Doğulu imgesi, ötekileştirme ve Şar

Keywords

Abstract

Besides being a period accelerating the collapse of the Ottoman Empire, the nineteenth century is a time during which many Orientalists flocked here for different purposes because of those conditions of the Ottomans. This article seeks to analyze the political attitudes and behaviors of Arminius Vambery during his secret trip to the nineteenth century Ottoman Empire disguising in the role of a dervish. Arminius Vambery, born in Hungary in 1832, due to his intense interest in linguistics, obtained the success of learning many European and Asian languages, and his special interest in Eastern literature led him to take several trips to the East. The purpose of this study is to convey how Arminius Vambery - a Western traveler - depicts the Easterners and how he, with an Orientalist perspective, ‘otherizes’ the differences in his trip starting from Tehran ending in Bukhara. In this context, the image of Eastern, and concepts of ‘othering’ and orientalism will be examined through Edward Sai

Keywords