İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ: KLASİK ve YÜKSEK PERFORMANSLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 226-238
Year-Number: 2015-20

Abstract

Bu araştırma; İnsan Kaynakları Yönetim metodlarından Klasik ve Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamarının karşılaştırmalı incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kaynak taramasınna dayalı nitel desende oluşturulmuş bir araştırmadır. İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyonda amaçlara ulaşmak için doğru insan kaynağını bulmak, kullanmak ve geliştirmektir. İnsan kaynakları kavramının gelişimi 1860’lı yıllarda başlamıştır. Gün geçtikçe çeşitli uygulama biçimleri şeklinde kendini gösteren İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı, klasik uygulamaları geride bırakarak modern uygulamalara geçiş yapmıştır. Klasik İnsan kaynakları yönetimi insanı odağa alarak persone yönetimine ve bu bağlamda insane kaynağının seçimine yoğunlaşmış Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamaları ise (YPİKYU) çalışanların daha fazla katılım ve sorumluluğunu gerektiren bir yapı ile çalışanları kaznma ve onların performanslarından yararlanma yönünde işi, süreci ve yüksek performası odağa

Keywords

Abstract

In this study;It is made from the Classic and High-Performance Human Resource Management as a comparative method for the investigation of Human Resource Management practices. Research is a investigation into, was created in a qualitative design based on the literature. Human resource management, to find human resources, is to use and develop it, to achieve the goal of an organization. Developing the term human development has started in 1860s. Day by day, has made the transition to the modern practices, leaving behind the classic application, the concept of Human Resource Management shows itself in the form of various application formats. Classical human resource management, management of people and the person taking the focus is concentrated on the selection of human resources in this context. The High Performance Human Resource Management Practices (HPHSMA) and that requires greater participation and responsibility of workers building workers earn and terms of business benefit from t

Keywords