YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM EBE ve HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERİ,
ETHICAL DILEMMA of NEWBORN INTENSIVE CARE NURSES

Author:

Number of pages : 217-225

Abstract

önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma yenidoğan yoğun bakım alanında çalışan ebe ve hemşirelerin etik ikilemler karşısındaki tutumlarını saptamak ve bu sonuçlar ile literatüre özgün bir bilgi kazandırmak amaçlı tanımlayıcı ve analitik olarak planlanmıştır. Çalışmada 151 ebe ve hemşire katılımı sağlanmıştır (n=151). Verilerin toplanmasında; sosyo-demografik veri toplama formu, etik ikilemler anketi kullanılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular doğrultusunda etik ikilemler karşısında farkındalık kazanılması ve doğru tutum sergilenmesi için mesleki eğitime standart getirilmesi, mesleki eğitim programında yenidoğan yoğun bakım alanına dair belirli bir müfredat oluşturulması, etik ikilemler karşısında ebe, hemşire ve bebeğin ailesinin aktif katılımının sağlanabilmesi için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tüm çalışanlarını kapsayan aile merkezli bakım ve etik konulu hizmet içi eğitimler düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Neonatal intensive care staff in intensive care units of ethical decision-making processes is extremely important place. This study of nurses working in neonatal intensive care areas to determine their attitude towards ethical dilemmas and to provide a unique identifier for literature with information on these results and is planned to be analytical. 151 midwives and nurses participation in the study was provided (n = 151). The data were collected; socio-demographic data collection form was used to survey ethical dilemmas. Awareness of the face ethical dilemmas according to findings obtained as a result and the right attitude to bring standards in vocational training in order to display a specific curriculum be created on the intensive care of the newborn in vocational training, midwives in the face of ethical dilemmas, nurses and intensive care of the newborn in order to ensure the active participation of the baby's family covering all employees within the unit family-centered care a

Keywords