SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ALGILANAN LİDERLİK ve İŞ YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ,
EXAMINATION of THE RELATIONSHİP BETWEEN HEALTHCARE WORKERS’ LEADERSHİP PERCEPTIONS and WORK LİFE QUALITY

Author:

Number of pages : 202-216

Abstract

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesi artıkça sağlık kurumlarının da önemi ön plana çıkmıştır. Artan rekabet ortamının şartları düşünüldüğünde diğer işletmeler gibi sağlık kurumlarının da kendisini rakiplerinden üstün tutacak ve piyasa koşullarında ayakta kalmasını sağlayacak güçlü liderlere ihtiyacı vardır. Bu araştırmanın amacı, hastane çalışanlarının yöneticilerini otokratik, demokratik, katılımcı, liberal, karizmatik, paternalist, işlemsel ve dönüşümcü liderlik tiplerinden hangileriyle ilişkilendirildiklerine dair algılarını ve iş yaşam kalitelerini ve algılanan liderlik tipleriyle iş yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde farklı meslek gruplarından oluşan 130 kişiye anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Cinsiyete, eğitim durumuna göre sağlık çalışanlarının iş yaşam kalitesi ve liderlik algılarında bir farklılık olmadığı görülmüştür. Koreleasyon analizi sonuçlarına göre ise çalışanların iş yaşam kalite

Keywords

Abstract

Since the life quality increased in developed and developing countries, the importance of health institutions appeared. These institutions have the power to influence economic and social base. Considering the increased competition in business environment, as the other organizations health institutions need powerful leaders who has the capability to compete with rivals and keep the organization in accordance with the market conditions. This study’s purpose is to investigate that hospital staff’s perceptions on their managers leadership styles who are autocratic, democratic, participative, liberal, charismatic, paternalist, transactional and transformational, their work life quality and the relationship between their perceptions on leadership types and work life quality. A questionnaire is designed and administered to 130 employees working at different branches in a training and research hospital. It had been found that the gender, education status are no differences according to work l

Keywords