GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ,
THE EFFECT of ENTREPRENEURSHIP IN TERMS of ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS and BUSINESS PERFORMANCE

Author:

Number of pages : 188-201

Abstract

İçinde bulunduğumuz yeni yüzyıl ulusal ve uluslararası toplumda, yasadığımız doğal çevrenin korunması konusundaki yüksek hassasiyetleri de beraberinde getirmektedir. Geçmişte işletmelerin girişimcilik kararlarında doğal çevresel faktörleri göz önüne almamaları, günümüzde uygulamada olan pek çok standart ve yasal mevzuatın oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Giderek artan çevresel duyarlılık, çevresel değerleri koruyarak ve geliştirerek üretilen mal ve hizmetlere karşı olan talepteki artış, çevresel standartlara uygun üretilen mal ve hizmetlerin kalite kadar önemli bir rekabet unsuru olmasına neden olmuştur. Bu gerekçeler, günümüzde farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok işletmeyi çevre politikalarını geliştirme ve uygulamaya yöneltmiştir. Bu politikaların çoğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standardı rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını benimseyen işletmelere ait literatür bilgisi ve Türkiye’deki uygulamalara ait veriler, bu sta

Keywords

Abstract

We were in the national and international community in the new century, the high sensitivity of our laws on the protection of the natural environment brings with it. In the past businesses that they take into account environmental factors inherent in entrepreneurial decision today, which in practice has made many standards and the creation of necessary legislation. Increasing environmental awareness, preserving and enhancing environmental values against the increase in demand for manufactured goods and services is an important element of competition until the appropriate quality of products and services has led to the fact that environmental standards. These justifications are today operating in different sectors has led many businesses to environmental policy development and implementation. Many of these policies ISO 14001 Environmental Management System (EMS) standard is carried out in the guidance. Environmental Management System information literature on businesses that adopt the s

Keywords