MESLEK LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ,
INVESTIGATION of CONCERNS UNEMPLOYMENT VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS of BY SOCİO-DEMOGRAPHİC CHARACTERİSTİCS

Author:

Number of pages : 175-187

Abstract

Bu araştırmada, meslek liselerine devam eden son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygıları sosyo-demografik özelliklerine göre saptanmaya çalışılmıştır. Nicel olarak tasarlanan bu çalışmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere sosyo-demografik özelliklerine yönelik kişisel bilgi formu ve işsizlik kaygı düzeylerini belirlemek üzere “Spielberger Durumluk Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olduğu ve erkek öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada okuduğu bölüm olarak kimya, elektrik ve metal bölümleri arasında anlamlı bir farkın olduğu ve elektrik bölümünde okuyan öğrencilerin kaygı düzeyinin yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Aylık ailenin geliri incelendiğinde anlamlı farkın, geliri en yüksek olan ailede olduğu; yine aylık öğrencinin aldığı harçlık incelendiğinde anlamlı farkın, en düşük harçlığı alan grupta olduğu; bulgus

Keywords

Abstract

In this research, the unemployment anxiety of the students who are studying at technical high schools according to socio-demographic features. For this quantitively designed study, “the relational screening model” was used. In this research, in order to define personal data form about socio-demographic features and the level of situational anxiety, “Spielberger Situational Anxiety Scale” was used. As a result of the research, it is reached that according to the genre there is a meaningful difference and the male students’ anxiety is higher. According to the branch that the students are studying at chemisty, electric and metal branches, there is a meaningful difference among these branches and the anxiety of students of electric branch is higher than the others’. According to the monthly family income, it is seen that the meaningful difference appears in the family that has the highest income, according to the pocket money of the students, it is seen that th

Keywords