HAVACILIK EĞİTİM KURUM ve KURULUŞLARINDA LİDERLER İÇİN BİR ÇATIŞMA YÖNETİM ÖNERİSİ,
A CONFLICT MANAGEMENT PROPOSAL FOR the LEADERS of AVIATION TRAINING INSTITUTIONS and ORGANIZATIONS

Author:

Number of pages : 163-174

Abstract

Bu makalede, küreselleşen yeni sistemlere paralel gelişen havayolu sektöründe, profesyonel çatışma yönetim sistem önerisi sunulmuştur. Havacılık sektöründe uyulması zorunlu kurallar doğrultusunda güvenli iletişimi en üst seviyeye çıkartmak için çatışmaların sistemsel yönetimi önemlidir. Bu amaçla, şu sorulara cevap aranmıştır: Türkiye’de havacılık kurum ve kuruluşları hangileridir? Eğitimlerin kapsamı nedir? Sektörde aksiyon alacak yönetici gerekliliği ve çatışma alanları nelerdir? Ne tür bir çatışma yönetim sistemi önerilebilir? Giriş bölümünde makalenin içeriği hakkında bilgilendirme; birinci bölümde, havacılık eğitimi verilen kurum ve kuruluşlar; ikinci bölümde, havacılık eğitimlerinin kapsamı; üçüncü bölümde, havacılık sektörü gerekliliklerine göre yönetici profili; dördüncü bölümde, havayolu çatışma alanları ve beşinci bölümde, çatışma yönetim sistem önerisi arz edilmiştir. Yöntem ve metot olarak akademik araştırma yapılmıştır. Sonuç bölümünde, önerilen sistemin süreçleri ve uyg

Keywords

Abstract

In this article, a new system for professional conflict management in globally developping aviation sector has been introduced. Systematic conflict management is important in order to upgrade secured communication to the highest level in aviation sector in accordance with mandatory rules. For this purpose, it has been tried to find answers to those questions. What are the aviation institutions and organizations in Turkey? What is the scope of the training? What are the action taking manager needs and conflict areas in the sector? Which kind conflict management system can be suggested? In the introduction section an overall information has been given about the content of the article. In chapter one, the aviation training institutions and organizations, in chapter two, the scope of the aviation training, in chapter three, the managers' profile according to the requirements of aviation sector, in chapter four, airline conflict areas have been mentioned and finaly in chapter five, a confli

Keywords