SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÖNETİCİLERİNDEN BEKLEDİKLERİ MOTİVASYON YAKLAŞIMLARI,
MOTIVATION APPROACH THEY EXPECT FROM MANAGER of HEALTH WORKERS

Author:

Number of pages : 113-120

Abstract

Bu araştırma, kamuya ait sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının sağlık yöneticilerinden bekledikleri motivasyon yaklaşımlarını belirlemek ve sağlık çalışanlarının demografik özellikleri açısından bekledikleri motive etme yaklaşımlarında farklılaşma olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini bir il sınırları içerisinde bulunan kamu sağlık kurumlarında görev yapan 1669 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 452 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı anket kullanılmıştır. Anket de elde edilen veriler SPSS 19.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü ANOVA testi, anlamlı farkın bulunması durumunda gruplar arasındaki farkı belirlemek amacıyla Tukey HSD analizi yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda, sağlık çalışanlarının sağlık yöneticilerinden yüksek düzeyde yönetsel

Keywords

Abstract

This research was carried out to examine whether state-owned health institutions serving healthcare professionals to determine the motivation approaches they expect of health managers and health workers are differences in approach to motivating they expect in terms of demographic characteristics. The population of the study consisted of a 1669 health professionals working in public health institutions located within the city limits. The sample group consisted of 452 healthcare workers through simple random sampling. In this study, questionnaire was used for data collection. The data obtained from the survey were analyzed with SPSS 19.0 software package. T-test for independent groups to analyze the data, one-way ANOVA, Tukey HSD analysis was conducted to determine the difference between the groups when there is a significant difference. As a result of research, managerial approach to the high level of motivation of health workers and health managers were determined to wait for the psyc

Keywords