SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HASTAŞİKAYETLERİ ve HASTA SADAKATİ ETKİLEŞİMİ,
PATIENT COMPLAINTS IN HEALTH ADMINISTRATION and PATIENT INTERACTION of LOYALTY

Author:

Number of pages : 105-112

Abstract

Bu makalede sağlık işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan hasta şikayetlerinin hasta sadakatine etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmada hizmete ilişkin kavramlar ve hizmet işletmelerinin genel yapısıbahsedilmiş olup, hizmet pazarlaması detaylı olarak analiz edilmiştir. Hasta şikayetleri ve hasta sadakati kavramları şikayetlerin ve sadakate dönüşümüne etki eden faktörlerden bahsedilmiştir. Bu iki kavramın önemine vurgu yapılarak bölüm tamamlanmıştır. Hasta şikayetlerinin, hasta sadakatine etkisinden bahsedilmiştir. Hasta şikayetlerini, hasta sadakatine dönüştürme yolları anlatılmıştır. Araştırma 600 hasta üzerinde gerçekleştirilmiş olup elde edilen verilerin analizinde kümele, varyans, ki-kare analizleri ile tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda Hasta şikayetlerini çözümlemenin, hasta sadakati oluşuma etki ettiği belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda ulaşılan sonuçlar sağlık işletmelerini yöneten pratisyenler ve konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenlere

Keywords

Abstract

This article focuses on the most commonly encountered patient complaints in the health business on the effect of patient loyalty. Working in service concepts and service businesses is the overall structure of the mentioned relationship has been analyzed in detail service marketing. Patient complaints and patient loyalty concepts have been mentioned factors affecting the conversion of complaints and loyalty. Section was completed by emphasizing the importance of these two concepts. Patient complaints are referred to the impact on patient loyalty. Patient complaints are described conversion paths patient loyalty. Survey data obtained from the analysis of 600 sets have been carried out on the patient, variance, chi-square analysis with descriptive statistics were used. After analyzing the complaints investigation, it was determined that affect the formation of patient loyalty. The results achieved by the end of study will contribute practitioners and academics who study issues related to

Keywords