GÜVEN DUYGUSUNUN E-DEVLET SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ,
E-GOVERNMENT RELATIONS WITH SYSTEM of CONFIDENCE

Author:

Number of pages : 95-104

Abstract

E-Devletle birlikte paydaşlar devletin sunduğu bilgi ve hizmetlere daha kolay erişilebilmekte, hizmetler nitelik ve nicelik bakımından gelişmektedir. Ancak e-devletin birçok faydasının yanı sıra bir takım sorun ve kısıtlılıkları da mevcuttur. Bu kısıtlılıklardan güven sorunu e-devlet uygulamalarının benimsenmesi ve yaygınlaşmasını güçleştirmekte, e-devlet üzerinden bilgi ve hizmet sunan devletler ve kamu kurumları için kilit kavramlardan biri haline gelmektedir. E-devlete duyulan güven üzerinde genel olarak bireylerarası güven, kurumsal güven ve teknolojiye duyulan güven etkili olmaktadır. Ancak elbette, bu genel başlıkların ve e-devlete duyulan güvenin belirleyicisi olan başka bir takım faktörler de mevcuttur. Bu çalışmanın amaçlarından birisi; e-devlet kavramını, ortaya çıkış süreci ve temel uygulamalarını, avantajlarını, sorun ve kısıtlılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmanın bir diğer amacı da e-devlet alanındaki genel çalışmalardan farklı olarak, e-devlet uygulamalarında güven boyu

Keywords

Abstract

E-Government stakeholders with easier access information and services to be offered by the state is developing services in terms of quality and quantity. However, the many benefits of e-government, as well as a number of problems and limitations are also available. The adoption of e-government applications of the trust problem and this limitation makes it difficult to spread e-government information and services on offer is becoming one of the key concepts of state and public institutions. E-government heard the general reliance on interpersonal trust, institutional trust and confidence in the technology is effective. But, of course, another team title of the determinant of the overall e-government and confidence factors are also available. One of the aims of this study; e-government concept, the emergence process and basic applications, advantages, and limitations of the problem is put forth. Another objective of the study is different from the general work on e-government field, by a

Keywords