İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN BİREYSEL ALGILARINA GÖRE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ,
INVESTIGATION of DECISION-MAKING STYLE BY CONSUMER PERCEPTIONS of BUSINESS MANAGER

Author:

Number of pages : 79-86

Abstract

Bu araştırmada yöneticilerin karar verme stilleri belirlenmiş ve belirlenen demografik değişkenlerle karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca ölçekle ilgili faktör analizi yapılmış, ölçeğin güvenirliği test edilmiştir. Araştırma evrenini bir il genelinde görev yapan 406’sı müdür ve 614’ü müdür yardımcısı olmak üzere toplam 1020 yönetici oluşturmaktadır. Örneklemini ise bir il genelindeki 19 ilçede görev yapan, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 163 müdür ve 247 müdür yardımcısı olmak üzere 410 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada bilgi toplama amaçlı Karar Verme Stilleri Ölçeği ve Kişisel Bilgiler Formu kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasında ki ilişki ‘Independent Samples t Test’ ve ‘One Way ANOVA istatistiksel teknikleri kullanılarak analiz edilmiş olup ulaşılan bulgulara ilişkin yorumlar yapılmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğunun rasyonel karar vericiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Keywords

Abstract

This decision-making styles of managers in the study were identified and investigated whether there is a significant relationship between decision-making styles with defined demographic variables. In addition, factor analysis made about the scale and reliability of the scale was tested. Research population consisted of 406 general managers who work in a province and a total of 614 managers, including assistant manager in 1020. The sample of a province-wide working in 19 districts, selected through stratified sampling method 163 247 deputy director and manager, including forms 410. Decision Making Style Inventory for collecting information on research and Personal Information Form were used. The relationship between the dependent variable and independent variables' Independent samples t test 'and' One Way ANOVA comments are made about the achieved results have been analyzed using statistical techniques. The majority of managers surveyed have reached the conclusion that rational decisio

Keywords