MÜŞTERİLERİN YABANCI MARKALARA İLİŞKİN ALGILAMA DURUMLARI,
CUSTOMER RELATED TO the STATUS of DETECTION of FOREIGN BRANDS

Author:

Number of pages : 21-27

Abstract

Literatürde yapılan çalışmaların sonucunda genel olarak, uluslararası literatürde müşteri, algısının yabancı ürün satın alma niyeti/davranışı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar sınırlıdır. Ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde müşteri algısının etkilerinin de farklı olacağı, algının kültürel farklılıklardan etkilendiği ve algının işletmelerinin verimliliğini etkilediği hususları göz önüne alınırsa, ülkemizde bu konuda gerçekleştirilecek çalışmaların hem teorik açıdan katkı sağlayacağı hem de uygulamacılara Türk müşterisini tanıma ve anlamada faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı yabancı markalı ürün tercihleri üzerindeki algı etkileri ve bu etkilerin işletme verimliliğine yansımalarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca müşterilerin sahip olduğu değerlerin algısal tutum ve/veya davranış sergilemelerinde ne derece etkili olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

In general the results of studies in the literature, customers in the international literature, the intention of buying foreign products of perception / behavior has been shown to be effective on. But in our country it is limited to studies conducted in this area. Also developed and emerging effects of customer perceptions in the country would be different, to be influenced by cultural differences in the perception and, given the issues that affect the efficiency of the company's perception in our country to recognize the Turkish customers to both practitioners will contribute to both the theoretical aspects of the work to be done on this issue and would be helpful in understanding are considered. The main purpose of the impact on the perception of foreign brand products reveal their preferences are reflected in the work and operating efficiency of these effects. In addition, customers have the attitude that the value of perceptual and / or exhibiting behavior that aimed to investigat

Keywords