EĞİTİMDE GİRİŞİMCİLİK ve İNOVATİF ÖĞRETİM LİDERLERİ YETİŞTİRMEK,
ENTREPRENEURSHIP IN EDUCATION and TRAINING the LEADERS of INNOVATIVE TEACHING

Author:

Number of pages : 247-259

Abstract

Bu araştırma Eğitim Fakültesi öğrencilerinin girişimci liderlik eğilimlerinin incelenerek kontrol odaklılığı, yenilik ve yaratıcılık, genel girişimcilik özellikleri ve risk alma eğilimlerinin ne düzeyde olduğun tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma için örneklem çekme yoluna gidilmemiş ve öğrencilerin tamamına anket uygulanmış, tamamı 347 olan öğrencilerin 256 kişisinden dönüt alınmış ve araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin sahip oldukları demografik faktörleri bağlamında bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, ebeveynlerinin eğitim durumlarına ve kendi işine sahip olup olmama durumlarına göre p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Kız öğrencilerin, hayatlarının çoğunluğunu kentsel alanlarda geçirenlerin, babası kamu görevlisi olan ve hala çalışır durumda olanların, kişilik yapısı hırslı ve m

Keywords

Abstract

This research was conducted in order to determine what is in the general level of entrepreneurial leadership characteristics and risk appetite to examine their entrepreneurial orientation, check focus, innovation and creativity the Faculty of Education students. The research population consisted of Agri Ibrahim Chechen University senior students of Faculty of Education. It have to take the road not taken samples for research, It have been take the road not taken samples for research, and surveys were administered to all students, all feedback is taken from 256 people with 347 students, and were included in the study. As a result, in the context of demographic factors they have the students' entrepreneurial orientation were examined whether they show any difference, according to parent education and whether they are self-employed p <0.05 level there was no significant difference. It has been determined that they have a more entrepreneurial orientation, girl students, who spend in urban

Keywords