JUDO SPORCULARININ SPORTİF GÜVEN ve EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TRABZON OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 314-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezindeki Judocuların sportif güven ve empatik eğilim düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma grubunu, Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezindeki aktif olarak judo sporu ile uğraşan 60 sporcu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Vealey (1986) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlamasını Engür ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmış olan Sürekli Sportif Güven Ölçeği ve Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiş olan Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistik işlemler yapıldıktan sonra, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Judocuların cinsiyet, milli sporcu olma, yaş, eğitim durumu, antrenman yaşı ve antrenörle çalışma yılına göre sportif güven düzeyi puanlarına baktığımızda değişkenlerin tümünde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Yine Judocuların empatik eğilim düzeyi puanlarına baktığımızda ise, değişk

Keywords

Abstract

In this study, the purpose of research is judo athletes investigation of trait sport confidence and empathic tendency levels at Center of Olympic Preparation in Trabzon. The research group is constitutes of 60 judo athletes. As data collection tools, consisting Trait Sport Confidence Scale that developed by Vealey (1986) and Turkish adaptation of this scale by Engur and et all. Empathic Tendency Scale that developed by Dökmen (1988). The data was analyzed using Descriptive Statistic, Independent Samples T-Test, One Way Anova and Pearson Correlation Test. As a result of this study, trait sport confidence was compare according to all of variables, its no found statistically significant all of variables (P>0.05). At the same time, empathic tendency was compare according to all of variables, its no found statistically significant all of variables (P>0.05).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics