TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : iktisat
Number of pages: 159-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye içinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları son derecede önemlidir. Bu yatırımlar çoğunlukla çok uluslu şirketler tarafından yapılan uluslararası sermaye akışları olarak görülmektedir. Esasında, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişmekte olan ülkeler açısından en önemli etkisi milli gelire olan net katkıdır. Bu çalışmada Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada 1980-2013 dönemi analiz edilmiştir. Bu analiz için, ARDL sınır testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda ekonomik büyümenin bağımlı değişken olduğu model istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Ayrıca doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Foreign direct investment has an important role in economic growth in developing countries. Foreign direct investment is extremely important in Turkey. These investments are seen as an international capital flows mostly made by multinational companies. Actually, the most important effect in terms of foreign direct investment in developing countries is the contribution to the national income. In this study, ıt was analyzed between foreıgn direct investment and economic growth in Turkey. 1980-2013 period were analyzed in this study. ARDL bounds test was used for this analysis. As a result of this test model of economic growth as the dependent variable was statistically significant. Also, it was found to be statistically significant relationship the foreign direct investment towards economic growth in long term.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics