TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK,
TOTAL QUALITY MANAGEMENT and ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Author:

Number of pages : 322-330

Abstract

Bu çalışma ile Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Bağlılık üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Araştırmanın örneklemini bir ilçedeki kamu ve özel kuruluşlar oluşturmuştur. Belirlenen iş yerlerine toplam 500 adet anket formu bırakılmış bu formlardan 330 adet anket formu araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket de anket formlarını dolduranların demografik özellikleri, Toplam Kalite Yönetimi ölçeği ve üç boyutlu Meyer Allen Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların soruları herhangi bir etki altında kalmadan samimiyetle doldurdukları varsayılmıştır. Bulgulara göre; Duygusal Bağlılık ile Toplam Kalite Yönetimi arasında kuvvetli pozitif bir ilişki, Normatif Bağlılık ile Toplam Kalite Yönetimi arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ile Toplam Kalite Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık çalışmalarına bir yol göstereceği, işletmelerde yöneticilere ve insan kaynakları sorumlularına yönetsel kararla

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate the impact of Total Quality Management Organizational Commitment. The sample of the study consisted of public and private organizations in the county. Designated work places have been left a total of 500, 330 pieces of questionnaire forms were included in the questionnaire of this research. Demographic characteristics of the survey used to collect data on those who fill in the questionnaire survey, Total Quality Management and the three-dimensional scale Meyer Allen Organizational Commitment Questionnaire was used. Questions of the participants are assumed to fill sincerely without being under any influence. According to the findings; A strong positive correlation between emotional commitment to Total Quality Management, Total Quality Management is a positive relationship between moderate and normative commitment were identified. The findings obtained by the Total Quality Management and Organizational Commitment will show you a way to work in enterprises

Keywords