MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ 7 HAZİRAN- 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE YÜRÜTÜLEN SEÇİM KAMPANYALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Siyaset Sosyolojisi
Number of pages: 227-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı milletvekili adaylarının 2015 genel seçimlerinde yürütülen seçim kampanyaları hakkındaki görüşlerini tespit ederek seçim kampanyalarını mukayese etmektir. Nitel araştırma yöntemi ile tasarlanan çalışmanın katılımcı grubu, 7 Haziran genel seçimlerinde seçim barajını aşan dört siyasi partinin (AKP, CHP, MHP ve HDP) 1 Kasım seçimlerinde Elazığ’dan gösterdiği 1. sıra milletvekili adaylarından oluşmaktadır. Görüşler, araştırmacının geliştirdiği yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler, NVivo 10 yardımıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre; milletvekili adayları seçim kampanyalarında siyasi iletişim araçlarından yüz yüze iletişim, uzaktan iletişim ve kitle iletişim araçlarını yoğunluklu olarak kullanmışlardır. Ayrıca yeni iletişim teknolojilerinin gerektirdiği iletişim araçlarına da önem vermişlerdir. 1 Kasım seçimlerinin siyasi pazarlama faaliyetleri daha kısıtlı gerçekleşmiştir. Milletvekili adayları kendileri ve partileri

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine views of parliamentary candidates on electoral campaigns carried out in 2015 general elections and to compare campaigns. Study was designed with the qualitative research methods and participant group consists four parliamentary candidates nominate as a first candidate in the November 1 general elections by four political parties (AKP, CHP, MHP ve HDP) that exceed the electoral threshold in June 7 general elections. The opinions collected by semi-structured interview form that developed by researcher and consists of four questions. Data were subjected to content analysis through NVivo 10. Parliamentary candidates used political communication tools; face-to-face communication, telecommunication and mass media in election campaigns. They also gave importance the communication tools required by new communication technologies. Political marketing activities of the November 1 elections took place in a more limited place. Parliamentary candidates made se

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics