OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK BECERİLERİ ve KARARSIZLIK BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION of EMPATHİC SKİLLS and İNDECİSİON SKİLLS of PRESCHOOL TEACHER CANDİDATES IN TERMS of SOME VARİABLES

Author : Serpil PEKDOĞAN
Number of pages : 148-158

Abstract

Bu çalışma Okul Öncesi Öğretmen adaylarının empatik becerileri ve kararsızlık becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okul öncesi eğitimi bölümünde öğrenim gören ikinci ve üçüncü sınıflardaki toplam 98 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada empatik becerileri belirlemek amacıyla Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Beceri Ölçeği-B Formu” ve karasızlık becerilerini belirlemek amacıyla da Bacanlı (2000) tarafından geliştirilen "Kişisel Kararsızlık Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının empatik beceri ölçeğinden aldıkları toplam puanlar sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık gösterirken, yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermemiştir, kararsızlık becerileri ortalama puanları ise sınıf ve yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Öğretmen adaylarının empati bec

Keywords

Empatik Beceri, Karasızlık, Okul Öncesi

Read:584

Download: 204

Atıf Bulunamadı