OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK BECERİLERİ ve KARARSIZLIK BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-19
Number of pages: 148-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Okul Öncesi Öğretmen adaylarının empatik becerileri ve kararsızlık becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okul öncesi eğitimi bölümünde öğrenim gören ikinci ve üçüncü sınıflardaki toplam 98 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada empatik becerileri belirlemek amacıyla Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Beceri Ölçeği-B Formu” ve karasızlık becerilerini belirlemek amacıyla da Bacanlı (2000) tarafından geliştirilen "Kişisel Kararsızlık Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının empatik beceri ölçeğinden aldıkları toplam puanlar sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık gösterirken, yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermemiştir, kararsızlık becerileri ortalama puanları ise sınıf ve yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Öğretmen adaylarının empati bec

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the empathic skills and indecision skills of pre-service teachers at Department Preschool Education with regards to some variables. In the study, Survey Method were used. The research was conducted to 98 teacher candidates attending preschool educaation programs at the second, and fourth grades in 2014-2015 academic years in Education Faculty of Amasya University. In this research, "Empathic Skill Scale- B Form" which was developed by Dökmen (1988) was used to measure the preservice teachers empathic skill levels and "Personal İndecision Scale" which was developed by Bacanlı (2005) was used to determine indecision skills. The total score of pre-service teachers from scale of empathy skills is significant difference in terms of class level but not in age variables. According to mean score of indecision skills, there is no significant difference between level of age and class. In addition, there is a significant relationship between empathy

Keywords