İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : İngiliz Dili Eğitimi
Number of pages: 512-520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu kesitsel çalışmanın amacı, Türkiye’deki bir İngilizce Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin programdaki öğrenim yıllarına göre niceliksel ve niteliksel açıdan araştırmaktır. Bu amaç gözetilerek, ilgili çalışma için veri İngilizce Öğretmenliği programında okuyan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden olmak üzere toplam 350 öğretmen adayından standart bir Tükenmişlik Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek aracılığı ile elde edilen veriye derinlik kazandırabilmek ve geçerliliğini arttırabilmek amacıyla, 12 gönüllü öğretmen adayı ile görüşmeler yürütülmüştür. Verilerin analizinde nicel ve nitel yöntemler kullanılmış ve elde edilen bulgular neticesinde katılımcı öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarının en erken evrelerinde bile kişisel, mesleki ve sosyal faktörler nedeni ile farklı düzeylerde tükenmişlik yaşadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this cross-sectional study is to investigate the feeling of burnout among English Language Teaching (ELT) major student-teachers. More specifically, the study focuses on if the nature and level of student-teachers’ burnout change according to their year of study. The data for this research were collected through a standard Burnout Inventory administered to 350 student-teachers in total from 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade ELT majors studying in Turkey. Later, follow-up interviews were carried out with 12 volunteering student-teachers for a deeper understanding of the situation. In order to analyze the data obtained, both quantitative and qualitative methods were used. It was found that, in line with the relevant literature, the participant student-teachers feel different levels of burnout due to personal, professional and social factors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics