ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-19
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin düzeyi araştırılmıştır. Veriler Akbıyık (2002) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Eğilimleri” ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından öğretmen adaylarından oranlı küme örnekleme yöntemiyle 924 öğretmen adayı örnekleme alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows (Statistical Packages for Social Sciences)” paket programı kullanılmıştır. Ölçme aracının iç tutarlılığı Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 72’dir. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeyi konusunda ölçekteki görüşleri “Kararsızım” şeklinde olmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the level of critical thinking tendencies of teacher candidates’ was investigated. Data were obtained by applying “Critical Thinking Tendency” scale, reported by Akbıyık (2002). Teacher candidates’ from the Pamukkale University Education faculty, constituting the research’s population. Since it was impossible to attain the whole population, 924 teacher candidates’ were taken to sampling by the proportional cluster sampling method. “SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) for Windows” software was used to evaluate the data. The Cronbach’s Alpha reliability co-efficient of the measurement tool is r=0,72. According to the results of this study, it was concluded that teacher candidates’ opinions have been undecided on critical thinking tendency.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics