“ULUSALCILIK AKIMI” BAĞLAMINDA YEREL MÜZİK ÖĞELERİNİN ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİNDEKİ KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Müzikoloji
Number of pages: 87-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada politik, kültürel ve sosyal yönlere sahip bir sanat ve düşünce akımı olan ‘Ulusalcılık Akımı’nın Uluslararası Sanat Müziği’ne ne şekilde yansıdığı tartışıldı. Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi ile birlikte uluslar kendi varoluşlarını kültürel bağlamda olduğu gibi müziksel bağlamda da sunmuşlardır. Yerel müzik öğelerinin Uluslararası Sanat Müziği’nde kullanılması böyle bir süreçtir. Aydınlanma ve Fransız Devrimi’nin etkileriyle başlayan değişim süreci, yeni icatlar ve Sanayi Devrimi, Ulus-devlet modeli ve modernleşme ile devam etmiştir. Özellikle müzik üzerine yoğunlaşan çalışmalarda, etnik ve kültürel kimlik arayışında yerel müzik öğelerinin gücü keşfedilmiştir. Orta ve Doğu Avrupa gibi özerk kimliklerini ortaya koyma ihtiyacı içinde olan bölgelerde, geleneksel halk sanatları, temelinde yeni bir ulusal kimlik inşasında etkin olarak kullanılmıştır. Yapılan ulusalcı çalışmalar, ulusal sınırlar çerçevesindeki halk müziklerinin derlenmesini ve bu yerel ezgileri geleneksell

Keywords

Abstract

It is discussed how 'Nationalism Movement’, an art and thought movement with political, cultural and social aspects reflected to International Art Music in this study. Nations have brought forward their existence in cultural context as well as musical context with the French Revolution and the Industrial Revolution. Employment of indigenous musical elements in International Art Music is such a process. Process of change which has begun with the effects of Enlightenment and the French Revolution has continued with new inventions and the Industrial Revolution, it with the nation-state model and modernization. The power of local musical elements in the search of ethnic and cultural identities was discovered in works which have focused particularly on music. Traditional folk arts have been used effectively in building a new national identity based thereon in regions such as Central and Eastern Europe which are in need of bringing forward their autonomous identity. The nationalist works pe

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics