EĞİTİM ORTAMINDA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 262-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada iletişim kavramı, iletişim sürecinin öğeleri, iletişim türleri, sözlü iletişim, sözsüz iletişim, tek yönlü iletişim, çift yönlü iletişim, öğretim süreci ve iletişim, kişilerarası ilişkilerde dinleme becerisi, etkin dinleme ve empatik iletişim yaklaşımı, öğretmenlerin karşılaşabileceği iletişim engelleri konularına ilgili alanyazın doğrultusunda yer verilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılarak alan yazın taraması yapılmıştır. Araştırma ile ilgili kitap, tez, makale ve raporlar incelenmiş elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Bulgular arasında ilişkilendirme yapılarak, yargılar oluşturularak, değerlendirmeler yapılmıştır. İletişim kavramı, kişiler arası ilişkilerin temel aracıdır. İletişim hayatın her alanında yer alır, hatta hayatın kendisini oluşturur. Bireyler öğrenme, öğretmek, anlamak, anlatmak, etkilemek, etkil

Keywords

Abstract

In this study, concept of communication, the elements of the communication process, types of communication, verbal communication, nonverbal communication, one-way communication, two-way communication, teaching processes and communication, listening skills in interpersonal relationships, active listening and empathic communication approach, communication barriers issues are provided in accordance with the relevant literature. The qualitative research method document review was used in this research study. The literature review was conducted by accessing resources and data relevant to the research. Books, theses and reports related to the study are examined and the data obtained was tried to be integrated in a systematic manner. Evaluation was made by associating findings and by creating judgements. The concept of communication is the basic tool of interpersonal relationships. Communication takes place in all areas of life, actually it forms the life. I

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics